Regulamin

REGULAMIN
Systemu Sosnowiecki Rower Miejski
[Obowiązuje od 01/06/2018 r.]

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z systemu Sosnowiecki Rower Miejski(zwanego dalej SRM) uruchomionego w mieście Sosnowiec.

2. Regulamin Systemu Sosnowiecki Rower Miejski wraz z Polityką Prywatności udostępniony jest nieodpłatnie na stronie internetowej www.sosnowieckirowermiejski.pl
w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią, jego pozyskanie, odtwarzanie
i utrwalanie. Dokument ten można otrzymać w siedzibie Nextbike Polska S.A., z siedzibą w Warszawie.

3. Kontakt:

Nextbike Polska S.A.
ul. Przasnyska 6b
01-756 Warszawa
e-mail: bok@sosnowieckirowermiejski.pl
tel: 32 630 62 22
(koszt połączenia zgodny z taryfami operatorów)

4. Systemy Nextbike są kompatybilne, tj. założenie konta w jednym z systemów umożliwia korzystanie z wypożyczalni rowerów w innych miastach, chyba, że Regulamin danego systemu stanowi inaczej.

II. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1. Aplikacji mobilnej – należy przez to rozumieć oprogramowanie działające na systemach operacyjnych Android i iOS umożliwiające wypożyczanie oraz zwrot roweru w systemie.

2. Biurze Obsługi Klienta (BOK) – należy przez to rozumieć uruchomioną przez Operatora usługę zapewniającą Klientom całodobowy kontakt telefoniczny z Operatorem poprzez:
a. infolinię pod nr tel.: 32 630 62 22
b. pocztę elektroniczną pod adresem bok@sosnowieckirowermiejski.pl
c. Informacje o funkcjonowaniu BOK dostępne są na stronie internetowej www.sosnowieckirowermiejski.pl.

3. Blokadzie konta – należy przez to rozumieć środek prewencyjny, z którego może skorzystać Operator w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności naruszenia stanowiącego szkodę na elementach systemu Sosnowiecki Rower Miejski. Operator zastrzega sobie prawo blokady konta Klienta do czasu wyjaśnienia sprawy.

4. Bonie promocyjnym – należy przez to rozumieć oferowany przez Operatora bon, który umożliwia doładowanie Konta Klienta. Kwota bonu oraz jej przeznaczenie ustalana jest przez Operatora i jest ona bezzwrotna. Środki z bonów wykorzystywane są w pierwszej kolejności, przed środkami wpłaconymi przez Klienta. W przypadku Bonów promocyjnych szczegóły dotyczące kwoty, terminu ważności i powodu przyznania określane są
w Regulaminie promocji zamieszczonym na stronie www.sosnowieckirowermiejski.pl.

5. Elektrozamku – należy przez to rozumieć mechanizm zwalniający i blokujący rower
w stacji dokującej.

6. Identyfikatorze Klienta – należy przez to rozumieć indywidualny numer nadany każdemu Klientowi, odpowiadający numerowi telefonu komórkowego podanego podczas rejestracji. W trakcie rejestracji ustalany jest również 6-cyfrowy numer PIN uwierzytelniający Klienta w SRM. Dodatkowy identyfikator zarejestrowanego Klienta może stanowić dowolna karta zbliżeniowa RFID ( tj. karta płatnicza), którą Klient może podpiąć pod swoje Konto, w celu usprawnienia procesu logowania przy Terminalu.
W trakcie wypożyczenia i zwrotu roweru Klient ma do dyspozycji następujące sposoby identyfikacji:
a. numer telefonu komórkowego, który wraz z numerem PIN jest traktowany, jako Identyfikator Klienta,
b. Śląską Kartę Usług Publicznych (ŚKUP) – zbliżeniowa, spersonalizowana karta elektroniczna (RFID) posiadająca swój unikalny, zakodowany numer wraz
z numerem PIN,
c. Elektroniczną Legitymację Studencką (ELS), zbliżeniowa, spersonalizowana karta elektroniczna (chip + RFID) posiadająca swój unikalny, zakodowany numer wraz
z numerem PIN,
d. karty płatnicze – konsumenckie karty kredytowe, obciążeniowe, debetowe
i przedpłacone emitowane przez organizacje płatnicze emitentów Visa International oraz Mastercard International oraz inna spełniająca wymagania dla uznania jej za elektroniczny instrument płatniczy w rozumieniu ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych ( t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1572) wraz z numerem PIN. Terminale są przystosowane do współpracy z produktami
z rodziny PayPass i PayWave,
Po zalogowaniu się na swoim koncie na stronie www.sosnowieckirowermiejski.pl,
Klient może wyłączyć kod PIN poprzez odznaczenie opcji: Przy każdym wypożyczeniu
i zwrocie ze względu na bezpieczeństwo proszę pytać mnie o mój PIN. Opcja ta pozwala na wypożyczenie/zwrot roweru bez konieczności podawania kodu PIN przy użyciu sposobów identyfikacji: b, c, d przy Terminalu.

7. Kliencie – należy przez to rozumieć osobę, która dokonała rejestracji w Systemie SRM
oraz zaakceptowała Regulamin.

8. Koncie Klienta – należy przez to rozumieć osobiste konto Klienta utworzone w trakcie rejestracji, na potrzeby korzystania z Systemu SRM, a także pobierania opłat zgodnie
z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu.

9. Koszcie napraw i odtworzenia roweru – należy przez to rozumieć cennik uszkodzonych części i usług związanych z ich wymianą, stanowiący Załącznik nr 2 niniejszego Regulaminu.

10. Kwocie doładowania – należy przez to rozumieć kwotę doładowania w wysokości minimum 1 zł, wniesioną na poczet wypożyczeń na Konto Klienta.

11. Minimalnym stanie konta – należy przez to rozumieć środki jakie posiada na Koncie Klient, których wysokość nie może być niższa niż 10 zł. Wypożyczenie roweru jest możliwe wyłącznie wtedy, gdy Klient posiada na koncie minimum 10 zł.

12. Operatorze – należy przez to rozumieć firmę Nextbike Polska S.A. realizującą usługę związaną z obsługą SRM, z siedzibą ul. Przasnyska 6b, 01-756 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000646950, REGON 021336152, NIP 8951981007.

13. Procedurze zabezpieczającej – należy przez to rozumieć postępowanie podejmowane przez Operatora w przypadku niezwrócenia roweru w wymaganym terminie i stanie,
w szczególności postępowanie wyjaśniające, windykacyjne i sądowe.

14. Regulaminie – należy przez to rozumieć zasady i warunki korzystania z systemu SRM,
w szczególności zakres praw i obowiązków oraz odpowiedzialność osób korzystających
z możliwości wypożyczania rowerów. Akceptacja postanowień Regulaminu i spełnienie wszystkich warunków w nim określonych stanowi podstawę i warunek zezwolenia na wypożyczenie roweru w systemie Sosnowiecki Rower Miejski.

15. Rowerze Standardowym – należy przez to rozumieć podstawowy typ roweru udostępniany w systemie SRM przez Operatora. Rower przeznaczony jest dla osoby, która ukończyła 13 lat. Udźwig roweru wynosi 120 kg, przy czym zakłada się że rower przeznaczony jest wyłącznie dla jednej osoby.

16. Rowerze Trójkołowym – należy przez to rozumieć rower przeznaczony dla osób
z problemami w narządach ruchu (niepełnosprawnych). Udźwig roweru wynosi 90 kg, przy czym zakłada się że rower przeznaczony jest wyłącznie dla jednej osoby.

17. Rowerze typu Tandem – należy przez to rozumieć rower przeznaczony do użytku przez dwie osoby o łącznej wadze do 170 kg.

18. Serwisie – należy przez to rozumieć wykonywane przez Operatora czynności związane
z eksploatacją, naprawami i konserwacją SRM.

19. Stacji Dedykowanej – należy przez to rozumieć stacje SRM przeznaczone do wypożyczenia oraz zwrotu Rowerów Trójkołowych oraz Rowerów typu Tandem. Lista Stacji Dedykowanych dostępna jest na stronie internetowej www.sosnowieckirowermiejski.pl

20. Stacji Standardowej – należy przez to rozumieć zestaw stojaków rowerowych wraz z urządzeniem do samodzielnej rejestracji oraz do wypożyczania rowerów w Systemie SRM. Lista Stacji SRM dostępna jest na stronie internetowej www.sosnowieckirowermiejski.pl.

21. Strefie użytkowania – należy przez to rozumieć granice administracyjne miasta Sosnowiec.

22. Stronie internetowej – należy przez to rozumieć uruchomioną przez Operatora stronę www.sosnowieckirowermiejski.pl, zawierającą niezbędne dane do rozpoczęcia i dalszego korzystania z systemu SRM.

23. Systemie Sosnowiecki Rower Miejski (dalej SRM) – należy przez to rozumieć uruchomiony przez Gminę Sosnowiec, a zarządzany przez Operatora system wypożyczalni rowerów na terenie miasta Sosnowiec, obejmujący w szczególności: rowery, infrastrukturę techniczną, oprogramowanie i urządzenia umożliwiające wypożyczanie rowerów.

24. Tabela Opłat i Kar – należy przez to rozumieć cennik usług i opłat w SRM będący integralną częścią Umowy. Cennik stanowi Załącznik nr 1 do mniejszego Regulaminu.

25. Terminalu – należy rozumieć urządzenie do samodzielnego wypożyczania rowerów, będące integralną częścią Stacji.

26. Umowie – należy przez to rozumieć Umowę Klienta z Operatorem, ustalającą wzajemne prawa i obowiązki określone w Regulaminie. Uznaje się, że Umowa zostaje zawarta
w momencie rejestracji Klienta w Systemie SRM wraz ze złożeniem oświadczenia
o akceptacji Regulaminu.

27. Wypożyczeniu – należy przez to rozumieć wypożyczenie roweru ze Stacji SRM przy pomocy Identyfikatora Klienta. Proces wypożyczenia, określa punkt VII Regulaminu.

28. Zwrocie roweru – należy przez to rozumieć oddanie roweru do Stacji SRM zgodnie
z punktem X niniejszego Regulaminu.

III. Zasady ogólne korzystania z Systemu SRM

1. Warunkiem korzystania z SRM jest podanie przez Klienta wymaganych przy rejestracji danych osobowych, akceptacja warunków określonych w niniejszym Regulaminie, utrzymanie minimalnego stanu Konta w momencie każdego wypożyczenia w wysokości co najmniej 10 zł.

2. Klient zobowiązuje się przestrzegać warunków Regulaminu, w szczególności dokonać opłaty oraz używać roweru zgodnie z Regulaminem.

3. Osoby, które ukończyły 13 lat, a nie ukończyły 18-go roku życia (zwane dalej małoletnimi), są zobowiązane przed zawarciem Umowy do przekazania Operatorowi zgody co najmniej jednego z rodziców lub opiekunów prawnych na zawarcie Umowy oraz oświadczenia o przejęciu przez nich odpowiedzialności z tytułu ewentualnych szkód, powstałych w szczególności w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy oraz pokrywania bieżących zobowiązań określonych w Tabelach Opłat i Kar oraz Kosztach naprawy i odtworzenia roweru w Systemie Sosnowiecki Rower Miejski.
W oświadczeniu rodzice lub opiekunowie prawni muszą zobowiązać się do uzupełniania konta małoletniego w Systemie SRM. Zgodę oraz oświadczenie należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: bok@sosnowieckirowermiejski.pl.

4. Warunkiem koniecznym korzystania przez osoby małoletnie z wypożyczonego roweru jest posiadanie ważnej karty rowerowej lub motorowerowej.

5. Klient może wypożyczyć jednocześnie do czterech rowerów.

6. Użytkowanie roweru jest dozwolone w Strefie Użytkowania, tj. w granicach administracyjnych miasta Sosnowiec.

 

IV. Odpowiedzialność / Zobowiązanie

1. Klient jest odpowiedzialny za użytkowanie roweru zgodnie z jego przeznaczeniem
i warunkami Regulaminu.

2. Klient zobowiązuje się oddać rower sprawny technicznie, w takim samym stanie jak
w momencie wypożyczenia. Klient ponosi odpowiedzialność za skutki zdarzeń wynikających z naruszenia przez niego obowiązującego Regulaminu i prawa podczas korzystania z Systemu SRM.

3. Korzystanie z rowerów Systemu SRM może się odbywać wyłącznie w celach niekomercyjnych.

4. Klient jest odpowiedzialny za rower/rowery od momentu wypożyczenia w dowolnej stacji SRM w Strefie Użytkowania do jego/ich zwrotu w dowolnej stacji SRM w Strefie Użytkowania, przy czym rowery typu trójkołowe i typu tandem wypożyczone i zwrócone mogą być tylko i wyłącznie w dedykowanych do tego, specjalnie oznaczonych stacjach SRM. W szczególności Klient zobowiązany jest podjąć działania celem zapobieżenia uszkodzeniom oraz kradzieży wypożyczonego roweru.

5. W przypadku kradzieży roweru dokonanej podczas wypożyczenia Klient ma obowiązek powiadomić o tym BOK, natychmiast po zauważeniu zaistniałego incydentu oraz niezwłocznie zgłosić fakt kradzieży (ew. rozboju) w najbliższej jednostce Policji.

6. Zabronione jest korzystanie z rowerów SRM przez osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, silnych leków przeciwalergicznych, innych leków, które z definicji zabraniają lub zalecają powstrzymanie się od kierowania pojazdami.

7. Klient ponosi pełną i całkowitą odpowiedzialność oraz zobowiązuje się do pokrycia wszelkich mandatów, opłat itp. nałożonych na Klienta w trakcie korzystania z roweru. Klient nie ponosi odpowiedzialności za mandaty, opłaty itp. które zostały na niego nałożone a wynikają z winy Operatora.

8. W przypadku udowodnionych zniszczeń wynikających z niewłaściwego użytkowania sprzętu wchodzącego w skład systemu SRM, Klient zobowiązuje się pokryć koszty wymiany uszkodzonych części i usług związanych z ich wymianą w celu przywrócenia roweru do stanu pierwotnego, sprzed wypożyczenia. Za wykonanie niezbędnych napraw Operator wystawi Klientowi odpowiedni rachunek. Wycena poszczególnych części roweru, które zostały uszkodzone z winy Klienta będzie dokonana w oparciu o Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu zwany „Koszty naprawy i odtworzenia roweru”.

9. W przypadku niepoprawnego zwrotu roweru z winy Klienta, ponosi on koszty jego dalszego wypożyczenia oraz odpowiada za ewentualną kradzież i zniszczenia.
W przypadku trudności ze zwrotem roweru Klient ma obowiązek niezwłocznie skontaktować się z BOK.

10. Jakiekolwiek zniszczenie elementu systemu Sosnowieckiego Roweru Miejskiego skutkuje wszczęciem postępowania sądowego z równoczesnym prawem do dochodzenia pokrycia wszelkich uzasadnionych kosztów, w tym kosztów obsługi prawnej, od sprawcy uszkodzeń i zniszczeń.

11. Klient odpowiada za ewentualne szkody wynikające z niestosowania się do Regulaminu, przy czym jednym z elementów szkody może być tzw. koszt odtworzenia roweru określony w Tabelach Opłat i Kar oraz tabeli Koszty naprawy i odtworzenia roweru SRM.

12. Użytkownikom zabrania się przewozu wypożyczonych w systemie SRM rowerów samochodami i innymi środkami transportu.

 

V. Rejestracja

1. Koniecznym warunkiem wypożyczenia rowerów i korzystania z Systemu SRM jest uprzednia rejestracja Klienta oraz posiadanie minimalnego stanu konta (10 zł).

2. Rejestracja odbywa się w portalu internetowym znajdującym się pod adresem: www.sosnowieckirowermiejski.pl. Dodatkowo dopuszcza się możliwość rejestracji
w BOK, poprzez kontakt telefoniczny z pracownikiem BOK, a także za pomocą aplikacji Nextbike, dostępnej na urządzeniach z systemem iOS i Android.

3. Podczas procesu rejestracji poprzez stronę www.sosnowieckirowermiejski.pl, aplikację Nextbike, osobiście lub kontaktując się telefonicznie z pracownikiem BOK wymagane jest podanie następujących danych osobowych:
a. imienia i nazwiska,
b. adresu kontaktowego, tj. miasta, ulicy wraz z nr domu/mieszkania, kodu pocztowego, kraju,
c. adresu e-mail,
d. numeru PESEL,
e. numeru telefonu komórkowego,
f. numeru karty kredytowej w przypadku płatności kartą z możliwością obciążenia.
4. Podczas procesu rejestracji w Terminalu Klient podaje następujące dane osobowe:
a. numer telefonu komórkowego,
b. imię i nazwisko,
c. w przypadku chęci zasilenia konta: numer karty kredytowej z możliwością obciążenia.

Pozostałe dane wymienione w pkt. 3 lit. b, c oraz d Klient ma obowiązek uzupełnić najpóźniej do 24 godzin od rejestracji. Zgodnie z działaniem systemu konto jest aktywne po kliknięciu w link aktywacyjny potwierdzający dane osobowe.

5. Po zarejestrowaniu konta na wskazany adres e-mail zostanie wysłany link w celu potwierdzenia danych przez użytkownika. Po autoryzacji linku konto zostaje zweryfikowane.

6. W trakcie procesu rejestracji przy Terminalu Klient wprowadza ustalony przez siebie kod PIN. Natomiast podczas rejestracji przez: stronę internetową, aplikację na Androida oraz BOK Sosnowiecki Rower Miejski – PIN jest generowany automatycznie. Po zakończeniu rejestracji, Klient otrzymuje potwierdzenie z Systemu o udanej rejestracji oraz swój indywidualny PIN, który umożliwia uwierzytelnienie Klienta w systemie.

7. Warunkiem zarejestrowania jest podanie prawdziwych danych oraz akceptacja warunków określonych w niniejszym Regulaminie. Administratorem Danych Osobowych jest Nextbike Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Przasnyska 6b, 01-756 Warszawa (dalej Administrator).

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji Umowy; brak podania danych osobowych uniemożliwia skorzystanie z usługi SRM. Informacje na temat bezpieczeństwa danych osobowych są dostępne w Polityce Prywatności Nextbike Polska S.A., pod adresem: www.sosnowieckirowermiejski.pl.

9. Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez e-mail daneosobowe@nextbike.pl, formularz kontaktowy pod adresem www.sosnowieckirowermiejski.pl telefonicznie pod numerem tel.+48 22 208 99 90 lub pisemnie na adres siedziby Nextbike Polska S.A.

10. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail iod@nextbike.pl, formularz kontaktowy pod adresem www.sosnowieckirowermiejski.pl, telefonicznie pod numerem tel.+48 22 208 99 90 lub pisemnie na adres siedziby Nextbike Polska S.A. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

11. Dane osobowe użytkownika będą przetwarzane w celu:
a. założenia i obsługi konta klienta oraz świadczenia usług dostępnych w ramach SRM na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie – podstawą prawną przetwarzania będzie niezbędność do wykonania umowy zawartej przez użytkownika,
b. wypełnienia obowiązków publicznoprawnych Nextbike Polska S.A., przede wszystkim wynikających z przepisów o rachunkowości oraz przepisów podatkowych – podstawą prawną przetwarzania będzie niezbędność do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze,
c. przekazywania treści marketingowych dotyczących produktów lub usług Nextbike Polska S.A. – podstawą prawną przetwarzania będzie prawnie uzasadniony interes Administratora; prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest prowadzenie działań marketingowych dotyczących produktów lub usług własnych;
d. zapewnienia możliwości kontroli, z jakiej lokalizacji wypożyczono oraz dokonano zwrotu rowerów w SRM z wykorzystaniem systemu GPS lub weryfikacji, gdzie znajduje się rower w razie braku jego zwrotu – podstawą prawną przetwarzania będzie prawnie uzasadniony interes Administratora; prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest ochrona interesów majątkowych poprzez zbieranie informacji pozwalających na zlokalizowanie roweru,
e. ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami przez Nextbike Polska S.A., związanymi z zawartą z użytkownikiem umową – podstawą prawną przetwarzania będzie prawnie uzasadniony interes Administratora; prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest umożliwienie ustalania, dochodzenia oraz obrony przed roszczeniami.

12. Dane osobowe mogą być przekazywane następującym podmiotom: dostawcom usług IT, dostawcom usług lokalizacyjnych (GPS), dostawcom usług marketingowych, operatorom płatności w Internecie, kurierom i operatorom pocztowym, podmiotom świadczącym usługi księgowe oraz prawne.

13. Dane osobowe użytkowników będą przetwarzane do momentu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej przez użytkownika umowy z Administratorem. Po tym okresie dane będą przetwarzane w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości. W razie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody. Administrator przestanie wcześniej przetwarzać dane w celu marketingowym w trakcie obowiązywania umowy w razie zgłoszenia przez użytkownika sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w tym celu.

14. Wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych w celu przekazywania użytkownikowi treści marketingowych przez Nextbike Polska S.A. można wycofać w każdym czasie. Sposób wycofania zgody wskazany jest w Polityce Prywatności Nextbike Polska S.A. Wycofanie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

15. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych użytkownika będzie prawnie uzasadniony interes Administratora, przysługiwać mu będzie prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, tj. w szczególności przysługiwać będzie mu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu przekazywania mu treści marketingowych w trakcie obowiązywania umowy zawartej z Administratorem.

16. Użytkownikowi przysługiwać będzie prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim zwykłego pobytu lub miejsca pracy użytkownika lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

17. Jako że dane użytkownika przetwarzane będą w sposób zautomatyzowany na podstawie umowy oraz zgody (w razie jej wyrażenia) – użytkownikowi przysługiwać będzie także prawo do przenoszenia danych osobowych, które dostarczy Administratorowi, tj. do otrzymania od Administratora danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Takie dane będą mogły zostać przez użytkownika przesłane innemu Administratorowi danych. Szczegóły w tym zakresie opisane są w Polityce Prywatności Nextbike Polska S.A.

18. Podanie danych osobowych w celu założenia konta oraz następnie korzystania z usług oferowanych w ramach SRM jest konieczne do zawarcia i wykonywania umowy – bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy. Podanie danych dla potrzeb przekazywania treści marketingowych jest dobrowolne.

19. Dane osobowe są przetwarzane, przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

20. Treść poszczególnych transakcji / wypożyczeń jest udostępniona wyłącznie stronom Umowy. Każdy Klient, który dokonał procedury rejestracji, po zalogowaniu, posiada dostęp do wszystkich swoich transakcji / wypożyczeń przez okres ich przechowywania w systemie informatycznym. Dane Klienta dotyczące poszczególnych transakcji / wypożyczeń przechowywane są przez system informatyczny SRM. Jeżeli nie ma zaległości w zakresie opłat za użytkowanie rowerów, a dane dotyczące poszczególnych transakcji nie są już niezbędne do realizacji celu w jakim zostały zebrane, są one usuwane niezwłocznie po złożeniu przez Klienta wniosku o ich usunięcie. W przypadku wniesienia reklamacji dane te przechowywane są do wyczerpania procedury reklamacyjnej i ewentualnego postępowania nią wywołanego, rozpoznania roszczenia Klienta oraz dla celów dowodowych. W razie zgłoszenia w tym terminie (np. roszczenia o zadośćuczynienie, naprawienie szkody) – dane są przetwarzane w czasie niezbędnym do ustalenia ewentualnej odpowiedzialności Operatora / Klienta i wykonania zapadłego w sprawie orzeczenia.

21. Administrator danych osobowych – Operator zobowiązuje się do zachowania poufności danych osobowych i nieujawniania ich innym podmiotom z wyłączeniem podmiotów działających na zlecenie Administratora, chyba że Klient wyraźnie go do tego upoważni, albo upoważnienie takie wynikać będzie z przepisu prawa. Zobowiązanie to pozostaje w mocy po wygaśnięciu stosunku prawnego łączącego Wypożyczającego z Operatorem.

22. W celu dostosowania treści i usług do indywidualnych potrzeb i zainteresowań Klientów, Operator używa tzw. cookies, tj. informacji zapisywanych przez serwer Serwisu na komputerze Klienta, które serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego komputera. Cookies dostarczają danych statystycznych o ruchu Klientów i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron SRM oraz umożliwiają sprawne świadczenie Usług. Klient w każdej chwili ma możliwość wyłączenia w swojej przeglądarce opcji przyjmowania cookies, jednakże może to spowodować utrudnienia, a nawet uniemożliwić korzystanie z Systemu SRM. Szczegóły dotyczące plików cookies znajdują się w Polityce Prywatności Nextbike Polska SA.

VI. Formy Płatności

1. Płatność za wypożyczenie rowerów może być dokonywana poprzez:
a. obciążenie rachunku karty płatniczej Klienta lub
b. przedpłacenie środków Konta Klienta za pomocą przelewu bankowego lub poprzez płatność kartą płatniczą w szczególności przez portal www.sosnowieckirowermiejski.pl, z którego środki będą pobierane w wysokości wynikającej z Tabel Opłat i Kar, a następnie przekazywane na rachunek Operatora.
Forma płatności może być dowolnie zmieniana poprzez wybranie odpowiedniej opcji w Systemie SRM udostępnionej poprzez www.sosnowieckirowermiejski.pl

2. Uruchomienie zlecenia obciążenia karty kredytowej następuje w momencie rejestracji, poprzez wprowadzenie numeru karty płatniczej tj.: kredytowej, obciążeniowej
w Terminalu, podczas kontaktu z BOK, a także za pomocą aplikacji Nextbike, dostępnej na urządzeniach z systemem iOS i Android.

3. Wszelkie płatności są przekazywane na rachunek Operatora.

4. Na życzenie Klienta, Operator wystawi fakturę VAT tylko i wyłącznie za płatny przejazd. W tym celu Klient powinien skontaktować się z Operatorem drogą elektroniczną na adres e-mail Operatora, poprzez wskazanie danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT, daty i godziny wypożyczenia roweru oraz numeru roweru.

5. Operator wyśle fakturę VAT w formie elektronicznej na adres e-mail, z którego kontaktował się Klient. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Operator może wysłać fakturę VAT na inny adres e-mail, wskazany przez Klienta.

VII. Wypożyczenie

1. Wypożyczenie roweru jest możliwe, gdy Klient posiada aktywny status konta. Przez aktywny status konta rozumie się:
a. posiadanie na Koncie Klienta minimalnej kwoty 10 zł brutto, poprzez zasilenie przelewem lub jednorazową wpłatą przy użyciu karty płatniczej,
b. zdefiniowanie jako formy płatności karty kredytowej z możliwością obciążenia, przy Terminalu lub poprzez kontakt z BOK, z której to środki pobierane są automatycznie.

2. Wypożyczenie roweru jest możliwe w dowolnej Stacji SRM:
a. w przypadku roweru zamkniętego elektrozamkiem; po uprzednim uruchomieniu Terminala, zalogowaniu się oraz postępowaniu zgodnie z wyświetlanymi na urządzeniu Terminala komunikatami. Zwolnienie elektrozamka jest sygnalizowane odpowiednim komunikatem wyświetlanym na Terminalu oraz sygnałem dźwiękowym,
b. w przypadku roweru przypiętego wyłącznie zamkiem szyfrowym; za pomocą Terminala,
przy pomocy aplikacji Nextbikelub po kontakcie telefonicznym z pracownikiem BOK 32 630 62 22 (koszt połączenia zgodny z taryfami operatorów).

3. Wypożyczenie rozpoczyna się w momencie zakończenia procedury wypożyczenia opisanej w pkt. 2.

4. Podczas wypożyczenia Klient otrzymuje numer do zamka szyfrowego w wypożyczanym rowerze. Numer ten do czasu zwrotu roweru można potwierdzić w Terminalu, aplikacji Nextbike oraz w BOK.

5. Obowiązkiem Klienta jest upewnienie się przed jazdą, że rower jest zdatny do użytku,
w szczególności, że:
a. opony roweru są napompowane, a hamulce sprawne,
b. posiada linkę zabezpieczającą zwaną także obejmą. (w przypadku jej braku Klient zobligowany jest skontaktować się z BOK i poinformować o jej braku).

6. Po odbezpieczeniu roweru, Klient jest zobowiązany zabezpieczyć linkę w sposób uniemożliwiający jej wkręcenie się w koło.

7. Uchwyt umieszczony w rowerach typu tandem służy wyłącznie do przewożenia napojów. Obowiązkiem użytkownika jest upewnienie się, że przewożony napój jest zabezpieczony w sposób uniemożliwiający jego wypadnięcie podczas jazdy. Jeśli wypadek nastąpi
z przyczyn niewłaściwego wykorzystania uchwytów, Klient ponosi odpowiedzialność oraz koszty z tego wynikające. Operator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia przewożonych w uchwycie towarów lub przedmiotów.

8. W przypadku stwierdzenia podczas wypożyczenia roweru lub jego użytkowania jakiejkolwiek usterki lub niezdatności roweru, Klient zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia problemu do BOK i odstawienia roweru do najbliższej Stacji SRM.

9. Wypożyczenie i korzystanie przez Klienta z niesprawnego roweru może skutkować jego odpowiedzialnością za usterki lub szkody z tego wynikające.

10. Rekomenduje się, aby Klient w trakcie wypożyczenia posiadał zdolny do wykonywania połączeń telefon komórkowy.

11. Bagażnik zamontowany na kierownicy roweru jest dostosowany wyłącznie do przewożenia lekkich przedmiotów. W celu zachowania bezpieczeństwa oraz w obawie przed zniszczeniem roweru, nie wolno wkładać tam ciężkich rzeczy. Maksymalna masa wkładu do bagażnika dla roweru standardowego nie może przekraczać15 kg, dla rowerów typu tandem 5 kg. Przedmioty wkładane do koszyka nie mogą wystawać ponad obręcz kosza, nie powinny również zawierać żadnych ostrych krawędzi. Jeśli wypadek nastąpi z przyczyn niewłaściwego wykorzystania koszyka, Klient ponosi odpowiedzialność oraz koszty z tego wynikające. Operator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia oraz pozostawienie przewożonych w koszyku towarów lub przedmiotów, w szczególności operator nie ponosi odpowiedzialności za przewożony sprzęt elektroniczny stanowiący własność klienta.

12. Maksymalne obciążenie roweru:
a. standardowego nie może przekroczyć 120kg,
b. tandemu nie może przekroczyć 170 kg,
c. trójkołowego nie może przekroczyć 90 kg.

13. W przypadku jakichkolwiek problemów z wypożyczeniem lub zwrotem roweru ze Stacji SRM, Klient jest zobowiązany do kontaktu telefonicznego z BOK. Pracownik BOK poinformuje Klienta o dalszej procedurze działania. Wypożyczony rower powinien być użytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem. Rower jako środek transportu miejskiego służy do przemieszczania się między Stacjami. Nie wolno używać rowerów w celu wycieczek górskich, skoków, sztuczek kaskaderskich, nie wolno ścigać się oraz wykorzystywać roweru dla ciągnięcia lub pchania czegokolwiek.

 

VIII. Czas trwania wypożyczenia

1. Klient ma obowiązek zwrócić rower najpóźniej z upływem dwunastej godziny wypożyczenia.

2. Przekroczenie dwunastu godzin czasu wypożyczenia powoduje naliczenie opłat i kar, zgodnie z Tabelami Opłat i Kar.

 

IX. Naprawy i Awarie

1. Wszelkie awarie powinny być zgłaszane telefonicznie do BOK. W przypadku każdej awarii uniemożliwiającej dalszą jazdę, Klient jest zobowiązany zatrzymać się
i powiadomić telefonicznie BOK oraz odprowadzić rower do najbliższej Stacji.

2. Zabronione jest samodzielne dokonywanie jakichkolwiek napraw, modyfikacji, wymiany części w wypożyczonym rowerze. Jedynym uprawnionym podmiotem do tych działań jest wyłączenie Serwis, który posiada podpisaną umowę na obsługę SRM.

3. Na Kliencie ciąży obowiązek posiadania możliwości nawiązania kontaktu z BOK przez cały czas wypożyczenia roweru, w tym celu powinien posiadać telefon komórkowy z zarejestrowanym w Systemie SRM nr kontaktowym.

 

X. Zwrot

1. Klient zobowiązany jest do prawidłowego zwrotu każdego typu roweru.

2. Zwrot roweru Standardowego następuje poprzez:
a. Odstawienie roweru do Stacji SRM Standardowej i wpięcie roweru do wolnego elektrozamka, który stanowi integralną część stojaka. Prawidłowe zablokowanie roweru w stojaku zostanie potwierdzone sygnałem dźwiękowym oraz fizycznym zamknięciem roweru w stojaku.
b. Odstawienie roweru do Stacji SRM Standardowej i zwrot roweru przy użyciu zamka szyfrowego (wyłącznie w sytuacji, w której Klient nie ma możliwości wpięcia roweru do elektrozamka np. gdy nie ma wolnych miejsc lub jest awaria Stacji SRM Standardowej), przypinając rower do stojaka lub innego roweru (prawidłowo zabezpieczonego poprzez wpięcie do elektrozamka lub zabezpieczonego obejmą) znajdującego się na Stacji SRM Standardowej, zablokowania zamka (poprzez przetasowanie cyfr) oraz naciśnięcia przycisku „Zwrot” na części elektronicznej Terminala oraz postępowanie zgodnie z instrukcją na wyświetlaczu. Po zablokowaniu zamka Klient może też zwrócić rower za pomocą Aplikacji Nextbike lub poprzez kontakt z BOK SRM. Aby zwrot roweru mógł nastąpić poprzez kontakt telefoniczny z BOK SRM wymagana jest obecność Klienta przy Stacji, na której ma być dokonany zwrot roweru.
c. W przypadku pojawienia się jakichkolwiek trudności związanych ze zwrotem roweru Klient jest zobowiązany do niezwłocznego kontaktu z całodobową infolinią BOK SRM. Przy czym zakłada się, że aby zwrot roweru mógł nastąpić poprzez kontakt telefoniczny z BOK SRM Klient powinien być obecny na Stacji, na której ma być dokonany zwrot roweru.

3. Zwrot roweru typu trójkołowego lub typu tandem możliwy jest wyłącznie na dedykowanych, specjalnie oznaczonych stacjach SRM, których lista dostępna jest na stronie internetowej www.sosnowieckirowermiejski.pl. W celu zwrotu tego typu rowerów należy postępować analogicznie jak w przypadku zwrotu roweru standardowego opisanego w punkcie 2.a, 2.b, 2.c.

4. Na Kliencie spoczywa obowiązek prawidłowego zwrotu i zabezpieczenia roweru,
o których mowa w punktach XI.2. do XI.3 pod rygorem:
a. Naliczenia opłat za użytkowanie roweru zgodnie z przyjętym cennikiem, a w przypadku wypożyczenia trwającego dłużej niż 12 godzin naliczenie dodatkowej opłaty w wysokości 200zł.
b. Naliczenia kary umownej za utratę, kradzież lub zniszczenie roweru zgodnie z Załącznikiem nr 1 oraz Załącznikiem nr 2 niniejszego Regulaminu.
c. Naliczenia kary za zwrot roweru w miejscu innymi niż Stacja dedykowana zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu.
d. Czasowego lub stałego zablokowania konta Klienta

5. Opłata za nieprawidłowy zwrot roweru o której mowa w punkcie XI.4.c obliczana jest na podstawie kosztów określonych w Tabeli Opłat i Kar w pozycji Kara za zwrot roweru w miejscu innym niż stacja dedykowana.

6. W przypadku, gdy podczas wypożyczenia dojdzie do wypadku lub kolizji Klient zobowiązuje się spisać oświadczenie lub wezwać na miejsce zdarzenia policję. Jeśli podczas zdarzenia zostanie uszkodzony rower, wszelkie opłaty związane
z przywróceniem roweru do stanu sprzed wypadku/kolizji ponosi osoba odpowiedzialna za zajście, po uprzednim okazaniu odpowiedniego dokumentu ze wskazaniem sprawcy. W innym przypadku wszelkie koszty związane z naprawą ponosi właściciel konta. Ponadto, w przypadku wystąpienia powyższego zdarzenia, Klient zobligowany jest poinformować BOK maksymalnie do 24 godzin od zaistnienia zdarzenia.

 

XI. Opłaty

1. Opłaty naliczane są według stawek podanych w Tabelach Opłat i Kar, będących załącznikiem nr 1 do Regulaminu. Podstawą wyliczenia opłaty jest liczba minut wypożyczenia liczona od momentu wypożyczenia roweru w Terminalu bądź otrzymania kodu szyfrowego otwierającego linkę zabezpieczającą, do czasu wpięcia roweru
w elektrozamek lub uzyskania potwierdzenia z Systemu o przyjęciu zwrotu roweru.

2. Opłaty za korzystanie z wypożyczalni są zróżnicowane i uzależnione od długości czasu wypożyczenia roweru. Opłata naliczana jest za każdy wypożyczony rower i stanowi sumę należności za kolejne przedziały czasowe.

3. Czas naliczania opłat jest podzielony na jednogodzinne okresy za wyjątkiem pierwszej godziny wypożyczenia, podczas której wydziela się okres pierwszych darmowych oraz drugich odpłatnych trzydziestu minut wypożyczenia.

4. W przypadku, gdy naliczone opłaty za jazdę przekraczają posiadane środki, Klient ma obowiązek doładować swój Stan Konta Klienta co najmniej do salda równego 0 zł
w terminie 7 dni. W przypadku nieuregulowania należności, Operator zastrzega sobie prawo do podjęcia odpowiednich kroków prawnych przeciwko Klientowi mających na celu uzyskanie zapłaty z tytułu wykonanej Umowy. Operator ma prawo do naliczania odsetek ustawowych od zaległych kwot od dnia wymagalności do dnia faktycznego dokonania płatności.

5. W trakcie trwania umowy z Operatorem SRM opłaty na poczet wypożyczeń (kwota doładowania) nie podlegają zwrotowi.

6. W przypadku udowodnionych nadużyć związanych z niewłaściwym wykorzystywaniem,
w szczególności dokonywanie nieautoryzowanych wypożyczeń rowerów, Klient zostaje obciążony karą przewidzianą w Tabeli Opłat i Kar SRM.

 

XII. Odpowiedzialność

1. Operator świadczy usługi związane z obsługą Systemu Sosnowiecki Rower Miejski
i ponosi odpowiedzialność za jego należyte funkcjonowanie.

2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody bezpośrednie ani następcze oraz utracone korzyści powstałe w wyniku nienależytego wykonania Umowy przez Klienta, ani za inne szkody, za które odpowiedzialny jest Klient. z wyłączeniem szkód zawinionych przez Operatora.

3. Klient roszczenia i reklamacje powinien kierować do Operatora Systemu SRM w formie określonej w Rozdziale XIII.

4. Operator zastrzega sobie prawo do udostępniania danych Klienta, jeżeli obowiązek udostępnienia uprawnionym osobom wynika z obowiązujących przepisów prawa.

 

XIII. Reklamacje

1. Zalecany termin złożenia reklamacji wynosi 7 dni od daty zdarzenia, będącego przyczyną reklamacji.

2. Wszystkie reklamacje dotyczące usług świadczonych na podstawie Regulaminu można składać:
a. drogą elektroniczną na adres e-mail: bok@sosnowieckirowermiejski.pl
b. pocztą na adres pocztowy Operatora podany w punkcie I.3
c. osobiście w siedzibie Operatora.

3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Operator zwraca się z prośbą do składającego reklamację
o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

4. Reklamacje, które nie zawierają danych takich jak: imię, nazwisko, adres, nr PESEL, pozwalających na identyfikację Klienta, Operator pozostawi bez odpowiedzi.

5. Zgłoszenie Reklamacji nie zwalnia Klienta z obowiązku terminowej realizacji zobowiązań wobec Operatora.

6. Operator rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania lub uzupełnienia, a w sprawach szczególnie skomplikowanych w terminie do 30 dni, gdy zaś reklamacja dotyczy transakcji dokonanej przy użyciu karty płatniczej, wyjątkowo do 60 dni od daty jej wniesienia. W przypadku konieczności uzupełnienia reklamacji, termin do rozpatrzenia reklamacji zaczyna biec od dnia doręczenia do Operatora dokumentów uzupełniających lub dodatkowych wyjaśnień/informacji. W przypadku niemożności dotrzymania terminu rozpatrzenia reklamacji, Operator poinformuje Klienta o opóźnieniu, wskazując przyczynę opóźnienia (okoliczności, które muszą zostać ustalone) i przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji.

7. Proces rozpatrywania reklamacji rozpoczyna się bezzwłocznie po jej otrzymaniu przez Operatora.

8. Klient wyraża zgodę na to, by odpowiedź na reklamację wysyłana została pocztą elektroniczną lub pocztą na adres korespondencyjny w sposób wskazany w reklamacji. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Operator może wysłać odpowiedź na inny adres e-mail, wskazany przez składającego reklamację.

9. Rozpatrzenie reklamacji polega na identyfikacji problemu, ocenie jego zasadności oraz rozstrzygnięciu problemu zgłoszonego przez Klienta lub podjęciu stosownych działań w celu usunięcia ewentualnych nieprawidłowości, przyczyn ich powstania oraz udzieleniu wyczerpującej, profesjonalnej w formie i treści odpowiedzi.

10. Operator udziela odpowiedzi, która zawiera stanowisko Operatora w sprawie reklamacji, uzasadnienie oraz informację o trybie odwoławczym.

11. Klient ma prawo odwołania się od decyzji wydanej przez Operatora. Odwołania powinny być wysyłane niezależnie od sposobu dostarczenia – list, e-mail – nie później niż w terminie 14 dni od doręczenia Klientowi decyzji, od której chce się odwołać. Odwołanie będzie rozpatrzone w terminie 14 dni od dnia jego wpłynięcia do Operatora.

12. Klient może:
a. skierować odwołanie od decyzji Operatora bezpośrednio na adres pocztowy Operatora lub BOK w ciągu 14 dni od daty otrzymania odpowiedzi na reklamację;
b. wystąpić z powództwem do właściwego sądu powszechnego.

XIV. Odstąpienie od Umowy

1. Klient może odstąpić od umowy zawartej z Operatorem – na podstawie przepisów prawa, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Termin uznaje się za zachowany, jeśli przed jego upływem Klient wyśle oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

2. Klient może odstąpić od Umowy poprzez:
a. przesłanie do Operatora na adres email: bok@sosnowieckirowermiejski.pl oświadczenia o odstąpieniu od Umowy,
b. przesłanie do Operatora na adres pocztowy podany w punkcie I.3 pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. W tym celu Klient może skorzystać
z formularza odstąpienia od Umowy zawartego w załączniku nr 2 do ustawy
o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.), jednak nie jest to obowiązkowe.

3. W przypadku odstąpienia od Umowy jest ona uważana za niezawartą. W razie odstąpienia od Umowy każda ze stron ma obowiązek zwrócić drugiej wszystko, co otrzymała na mocy Umowy. Zwrot świadczeń następuje najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Operatora oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że w oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy, Klient zgodził się na inne rozwiązanie. Inne rozwiązanie powinno być wskazane przez Klienta w składanym oświadczeniu.

4. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów wymienionych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827
z późn. zm.), a w szczególności nie jest możliwe po zrealizowaniu Umowy.

XV. Wypowiedzenie Umowy na wniosek Klienta

1. Klient ma prawo wypowiedzieć Umowę. Wypowiedzenie powinno nastąpić w formie pisemnej, niemniej dopuszcza się przesłanie skanu wypowiedzenia opatrzonego podpisem na adres elektroniczny bok@sosnowieckirowermiejski.pl lub adres pocztowy Operatora.

2. Rozwiązanie Umowy następuje w terminie 14 dni od daty doręczenia wypowiedzenia Operatorowi.

3. Przed złożeniem wypowiedzenia Klient zobowiązany jest do uzupełnienia środków na Rachunku przedpłaconym do salda minimum 0 zł.

4. Niewykorzystane środki na Koncie Klienta, pozostające na dzień rozwiązania Umowy
w kwocie powyżej 0 zł, zostaną zwrócone na konto, z którego zostały wpłacone lub na wyraźne żądanie Klienta inne, wskazane w wypowiedzeniu.

XVI. Blokada Kont użytkowników

1. Operator zastrzega sobie prawo do czasowego lub stałego zablokowania konta Klienta, w systemie SRM, w przypadku nieprzestrzegania warunków zawartych w niniejszym Regulaminie.

2. W szczególności blokada konta może nastąpić, gdy Klient:
a. nie uzupełnił danych osobowych szczegółowo opisanych w punkcie V.3. niniejszego Regulaminu;
b. wykorzystuje rower niezgodnie z jego przeznaczeniem;
c. pozostawia rower w miejscu innym niż Stacja dedykowana;
d. pozostawia rower niezabezpieczony.

3. Blokada konta może nastąpić również w przypadku, gdy po wypożyczeniu roweru przez Klienta pojazd zaginął.

4. Stałe zablokowanie konta Klienta uniemożliwia w przyszłości założenie kolejnego konta oraz jest jednoznaczne z rozwiązaniem umowy z Klientem z jego winy.

 

XVII. Aplikacja Mobilna Nextbike

1. Aplikacja Mobilna Nextbike jest dostępna do pobrania bez żadnych opłat (bezpłatnie)
w sklepach Google Play oraz Apple AppStore.

2. Korzystanie z Aplikacji Mobilnej jest możliwe na telefonach z odpowiednim aktualnym systemem Google Android lub Apple IOS oraz z dostępem do Internetu.

3. Korzystanie z Aplikacji Mobilnej Nextbike jest możliwe po zarejestrowaniu w Systemie Nextbike. Postanowienia niniejszego Regulaminu w zakresie warunków korzystania z SRM znajdują odpowiednio zastosowanie do Aplikacji Mobilnej Nextbike.

 

XVIII. Postanowienia końcowe

1. Akceptacja niniejszego Regulaminu oraz wypożyczenie roweru są równoznaczne
z: oświadczeniem o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne poruszanie się na rowerze; umiejętnością jazdy na rowerze; posiadaniem wymaganych przepisami prawa uprawnieniami oraz znajomością przepisów ruchu drogowego.

2. Operator zastrzega sobie prawo rozwiązania Umowy z 14-dniowym okresem wypowiedzenia, gdy Klient:
a. łamie postanowienia niniejszego Regulaminu (np. niezwrócenie roweru
w wymaganym terminie).,
b. nie zaakceptuje zmian postanowień Regulaminu w przypadku zmian jego treści.
Klientowi przysługują, w stosunku do Operatora, roszczenia związane ze zwrotem środków z Konta Klienta, o ile wcześniej nie zostały wykorzystane przez Operatora na pokrycie wymagalnych zobowiązań obciążających Klienta.

3. Operator jest uprawniony do wprowadzenia zmian w Regulaminie lub Polityce Prywatności ze skutkiem na przyszłość. Informacja o zmianach do niniejszego Regulaminu lub Polityki Prywatności będzie przesyłana na adres e-mail podany podczas rejestracji. Brak pisemnej informacji o braku akceptacji zmiany Regulaminu przesłanej do BOK w terminie 14 dni od dnia jej wysłania do Klienta, oznacza akceptację wprowadzonych zmian w Regulaminie.

4. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Kodeks Cywilny oraz ustawa Prawo
o ruchu drogowym.

5. Niniejszy regulamin został opracowany w 4 wersjach językowych (j. polskim, j. angielskim, j. niemieckim, j. rosyjskim) i jest dostępny na stronie www.sosnowieckirowermiejski.pl w zakładce regulamin.

6. W przypadku rozbieżności pomiędzy wersją polską a obcojęzyczną wersją językową Regulaminu, podstawą interpretacji będzie wersja polska Regulaminu.

Załącznik nr 1 Tabela Opłat i Kar

 

Rodzaj opłat Wartość brutto
Opłata inicjalna 10 zł
Opłata za wypożyczenie roweru Czas wypożyczenia:
Od 1 do 30 minut 0 zł
Od 31 do 60 minuty 1 zł
Druga godzina 2 zł
Trzecia godzina 3 zł
Czwarta i każda następna godzina 4 zł

 

 

Kary
Zwrot roweru w innym miejscu niż stacja 180 zł
Opłata za przekroczenie 12 godzin wypożyczenia 200 zł
Kradzież, utrata lub zniszczenie roweru standardowego 2000 zł
Kradzież, utrata lub zniszczenie roweru typu tandem 7000 zł
Kradzież, utrata lub zniszczenie roweru typu trójkołowiec 4200 zł
Powiadomienie listowne odnośnie naruszenia Regulaminu 10 zł
Zwrot roweru poza strefą użytkowania 500 zł

Podane w Tabeli opłaty zawierają podatek VAT

 

Załącznik nr 2 Koszty naprawy i odtworzenia roweru.

NAZWA j.m. CENA* VAT 23% OGÓŁEM
Adapter widelca szt. 84,00 zł 19,32 zł 103,32 zł
Błotnik przód szt. 9,50 zł 2,19 zł 11,69 zł
Błotnik tył szt. 9,50 zł 2,19 zł 11,69 zł
Chip szt. 24,78 zł 5,70 zł 30,48 zł
Dętka 26 x 2.125 szt. 8,40 zł 1,93 zł 10,33 zł
Dzwonek szt. 3,60 zł 0,83 zł 4,43 zł
Dźwignia hamulca, prawa strona szt. 9,92 zł 2,28 zł 12,20 zł
Fajka TP-06 Alu. Regulowana/Srebrna szt. 0,60 zł 0,14 zł 0,74 zł
Hamulec rolkowy szt. 134,90 zł 31,03 zł 165,93 zł
Kierownica szt. 17,81 zł 4,10 zł 21,91 zł
Klocki hamulcowe szt. 4,70 zł 1,08 zł 5,78 zł
Komplet hamulców (szczęki) szt. 15,57 zł 3,58 zł 19,15 zł
Korba lewa szt. 19,50 zł 4,49 zł 23,99 zł
Korba z zębatką szt. 28,00 zł 6,44 zł 34,44 zł
Kostka elektryczna szt. 6,30 zł 1,45 zł 7,75 zł
Koszyk szt. 8,85 zł 2,04 zł 10,89 zł
Lampka przód szt. 19,93 zł 4,58 zł 24,51 zł
Lampka tył szt. 11,63 zł 2,67 zł 14,30 zł
Linka (cięgno) hamulca szt. 2,46 zł 0,57 zł 3,03 zł
Linka (cięgno) przerzutki szt. 1,90 zł 0,44 zł 2,34 zł
Łańcuch szt. 5,70 zł 1,31 zł 7,01 zł
Mocowanie koszyka szt. 18,06 zł 4,15 zł 22,21 zł
Mocowanie osłony łańcucha szt. 6,72 zł 1,55 zł 8,27 zł
Odblask tylny szt. 1,59 zł 0,37 zł 1,96 zł
Opona 26 x 2.125 szt. 27,41 zł 6,30 zł 33,71 zł
Osłona bagażnika(tył) szt. 24,61 zł 5,66 zł 30,27 zł
Osłona łańcucha szt. 5,70 zł 1,31 zł 7,01 zł
Pancerz linki hamulca m.b. 1,67 zł 0,38 zł 2,05 zł
Pancerz przerzutki m.b. 2,11 zł 0,49 zł 2,60 zł
Para pedałów szt. 13,26 zł 3,05 zł 16,31 zł
Piasta przód(dynamo) szt. 164,90 zł 37,93 zł 202,83 zł
Piasta tylna szt. 130,05 zł 29,91 zł 159,96 zł
Popychacz do przerzutki szt. 8,87 zł 2,04 zł 10,91 zł
Przednie koło z dynamem szt. 196,00 zł 45,08 zł 241,08 zł
Przerzutka z modułem sterującym szt. 20,40 zł 4,70 zł 25,10 zł
Przewody oświetlenia m.b. 5,12 zł 1,18 zł 6,30 zł
Rama rowerowa szt. 457,38 zł 105,20 zł 562,58 zł
Rękojeść lewa szt. 5,49 zł 1,26 zł 6,75 zł
Rękojeść prawa szt. 4,71 zł 1,08 zł 5,79 zł
Siodło szt. 15,30 zł 3,52 zł 18,82 zł
Skrzydełka reklamowe szt. 33,60 zł 7,73 zł 41,33 zł
Stery kierownicy szt. 5,69 zł 1,31 zł 7,00 zł
Stopka / Podpórka szt. 14,40 zł 3,31 zł 17,71 zł
Support 115mm szt. 12,56 zł 2,89 zł 15,45 zł
Szprycha przód szt. 0,27 zł 0,06 zł 0,33 zł
Szprycha tył szt. 0,27 zł 0,06 zł 0,33 zł
Sztyca szt. 15,63 zł 3,59 zł 19,22 zł
Śruba hamulca rolkowego szt. 19,90 zł 4,58 zł 24,48 zł
Śruba regulacyjna dźwigni hamulca szt. 0,62 zł 0,14 zł 0,76 zł
Tylne koło 3 biegowe szt. 148,50 zł 34,16 zł 182,66 zł
Widelec szt. 43,00 zł 9,89 zł 52,89 zł
Wspornik kierownicy szt. 16,93 zł 3,89 zł 20,82 zł
Zacisk sztycy szt. 6,00 zł 1,38 zł 7,38 zł
Zamek szyfrowy ABUS szt. 56,10 zł 12,90 zł 69,00 zł
Elektrozamek szt. 672,00 zł 154,56 zł 826,56 zł

*Może ulec zmianie.

Komunikat w sprawie pozasądowego rozstrzyganie sporów

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), Nextbike Polska S.A. niniejszym udostępnia łącze elektroniczne do internetowej platformy ODR (online dispute resolution): https://webgate.ec.europa.eu/odr. Platforma ODR umożliwia pozasądowe rozstrzyganie sporów między przedsiębiorcami i konsumentami. Rozstrzyganie sporów tą metodą ma charakter dobrowolny.